Aktywa alfabetyczne to różnorodne rodzaje akcji, grupowane według ich charakterystycznych cech. Dla wielu firm stanowi to wyzwanie w znalezieniu najkorzystniejszych aktywów dla swojej działalności.

Istnieje wiele nazw typów akcji, które jednocześnie odsyłają do ich najbardziej charakterystycznych cech. Może stanowić to poważny kłopot dla biznesów, które chcą znaleźć aktywa korzystniejsze dla ich działalności.

Warto pamiętać, iż akcje zwykłe reprezentują podstawowe udziały z prawem głosu w spółce. Zazwyczaj posiadacze takich aktywów uprawnieni są do jednego głosu na każdą z akcji i dodatkowo nie mają oni ustalonej kwoty dywidendy.

W takiej sytuacji udział zwykły stanowi własność kapitałową w spółce, która jednocześnie jest proporcjonalna w stosunku do innych zwykłych akcjonariuszy zgodnie z ich procentowym udziałem. Wszystkie pozostałe akcje spółki są z definicji uprzywilejowane.

Warto wspomnieć, iż zwykli akcjonariusze mają prawo do pozostałych zysków korporacji. Innymi słowy, są uprawnieni do otrzymywania dywidend, jeżeli są one dostępne po wypłacie zysków z akcji uprzywilejowanych. Są również uprawnieni do udziału w pozostałej wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, jeżeli firma się rozwinie. Jednakże są oni ostatnimi w kolejności, po posiadaczach obligacji i preferowanych akcjonariuszach, do otrzymywania wpływów z działalności. W związku z tym zwykli akcjonariusze są uznawani za niezabezpieczonych wierzycieli.

Mimo że zwykli akcjonariusze są bardziej zagrożeni ekonomicznie niż wierzyciele i preferowani akcjonariusze, mogą również czerpać większe korzyści. Jeżeli spółka osiąga duże dochody, wierzyciele i preferowani akcjonariusze nie otrzymują wynagrodzenia wyższego niż ustalone kwoty, do których są uprawnieni, podczas gdy zwykli akcjonariusze dzielą między sobą duże zyski. To samo dzieje się, gdy firmy, takie jak chociażby start-upy, sprzedawane są większym korporacjom. Zwyczajni akcjonariusze osiągają wówczas przeważnie największe zyski.

Jedynym obowiązkiem zwykłego udziałowca jest zapłacenie za udziały w spółce w momencie ich wyemitowania. Oprócz prawa akcjonariusza do pozostałych zysków jest on uprawniony także do uczestniczenia w głosowaniach na członków zarządu spółki (choć niektórzy uprzywilejowani akcjonariusze również mogą głosować) oraz do przyjmowania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych spółki.

 

Ale co z akcjonariuszami alfabetycznymi?

Udziały alfabetyczne, które swoim kształtem przypominają akcje uprzywilejowane (nazwa zaczerpnięte z polskiej nomenklatury) to akcje różnych klas, często tworzone jako akcje “A”, akcje “B”, akcje “C” itd. Klasy często mają równe prawa. W niektórych jednak przypadkach mogą one również mieć różne prawa, na przykład prawo do preferencyjnej dywidendy lub ograniczone prawa do głosowania na walnych zgromadzeniach.

Udziały alfabetu są z pewnością czymś, co należy wziąć pod uwagę, jeśli firma się rozwija. Dywidendy otrzymywane są wówczas przez wszystkich akcjonariuszy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proporcjonalnie do ich indywidualnych udziałów. Jeżeli istnieje potrzeba, aby jeden akcjonariusz otrzymał inną kwotę niż pozostali, konieczne jest w takim przypadku zwolnienie z dywidendy lub zmiana struktury udziałów.

Akcjonariusze alfabetyczni pozwalają na swobodę i elastyczność w wypłacie dywidend, można więc dokonywać płatności w określonych kategoriach bez konieczności płacenia tej samej kwoty dywidendy na rzecz każdego akcjonariusza spółki. Jeśli akcjonariusze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są opodatkowani według wyższych stawek, to akcje alfabetyczne są szczególnie dobrym pomysłem.

 

Zasady „porozumienia”:

Odpowiednie klauzule znajdują się w 5 części rozdziału V ITTOIA 2005 i definiują ugodę jako obejmującą “wszelkie dyspozycje, zaufanie, porozumienie, ustalenie lub przeniesienie aktywów”.

W związku z tym, w ramach spółek zarządzanych przez właściciela może mieć zastosowanie ugoda, w przypadku gdy osoby fizyczne zawierają porozumienie dotyczące podziału dochodów między sobą, co skutkuje korzyścią podatkową.

Rozważając strukturę udziałów alfabetycznych, szczególnie ważne jest prawidłowe uporządkowanie akcji. Brak prawa głosu oznacza na przykład, że akcje będą stanowić “w całości lub częściowo prawo do dochodu” (s626 ITTOIA 2005).

Podsumowując, chociaż udziały alfabetyczne są elastyczne i potencjalnie bardziej skuteczne dla rozwijającej się firmy niż zwykłe akcje, jeśli chcą Państwo ich użyć, musicie upewnić się, że używacie ich poprawnie.

Jeśli masz pytania dotyczące aktywów alfabetycznych, akcji zwykłych lub prawa handlowego w UK, skontaktuj się z nami.