Przygotowanie do mediacji rodzinnej

Mediator: przygotowanie i selekcja

Strony mogą nawiązać bezpośredni kontakt z mediatorem, mogą być też skierowane do niego lub do usługi mediacji przez swojego prawnika lub innego profesjonalnego niezależnego mediatora. Kiedy strona nawiąże kontakt, mediator podejmie następujące czynności wstępne:

 • Zdobędzie dane kontaktowe obu stron.
 • Rozmawia z każdą ze stron osobno, aby ustalić ich gotowość do mediacji i zaangażowanie w proces.
 • Upewni się, że obie strony wchodzą w proces mediacji dobrowolnie i bez presji ani wpływu innych.
 • Wyśle obu stronom informacje na temat mediacji oraz formularz informacyjny o mediacji do wypełnienia. Formularz informacyjny o mediacji umożliwi dostarczenie mediatorowi danych kontaktowych stron, informacji faktograficznych na temat stron i ich dzieci oraz informacji dotyczących finansowania mediacji. Ponadto, formularz będzie zawierał prośbę o przedstawienie podsumowania kwestii spornych
 • Ustali początkowe spotkania z każdą ze stron

Podczas początkowych spotkań z każdą ze stron (również znanych jako faza przyjęcia lub punkt wejścia w mediacji), mediator przejrzy wypełniony formularz informacyjny o mediacji i przeprowadzi selekcję w celu oceny, czy mediacja jest odpowiednim forum do rozstrzygnięcia sporu.

Podczas selekcji mediator ustali, czy:

 • Obydwie strony mają wystarczająco mocną kondycję psychiczną i emocjonalną, aby uczestniczyć w procesie mediacji.
 • Nastąpiła przemoc domowa, znęcanie się lub zastraszanie (zarówno fizyczne, jak i emocjonalne) między stronami, ponieważ może to prowadzić do naruszenia równowagi sił, która przeczy mediacji.
 • istnieje związek między stronami, a szczególnie cechy, które mogą zakłócić komunikację, takie jak manipulacyjne lub zastraszające zachowanie którejś z osób.
 • Strony są elastyczne i czy wykazują gotowość do kompromisu ze sobą nawzajem.

Podczas tych indywidualnych spotkań mediator omówi z każdą ze stron umowę o mediację. Jest to umowa zawarta między mediatorem a stronami. Mediatorzy lub osoby prowadzące mediacje często korzystają z standardowych umów mediacyjnych, które szczegółowo określają:

 • Warunki i procedury
 • Podstawy przeprowadzania mediacji
 • Poufność i przywileje w ramach mediacji
 • Honorarium mediatora
 • Kodeks postępowania, którego mediator przestrzega
 • Procedury skarg

Ponadto mediator sprawdzi czy standardowa umowa o mediację jest wystarczająca, czy też warunki muszą zostać zmienione. Umowa zostanie podpisana na tym etapie lub podczas pierwszej sesji mediacji. Mediator wykorzysta również początkowe spotkania ze stronami, aby zidentyfikować pilne kwestie, które należy omówić na pierwszej sesji mediacji oraz ustalić miejsce przyszłych spotkań.

Co więcej, mediator może poprosić strony, aby każda z nich przygotowała oświadczenia zakotwiczenia przed pierwszą wspólną sesją mediacji.

 

Przygotowanie strony do mediacji

Dla sukcesu mediacji niezwykle ważne jest, aby obie strony zaangażowane były w proces mediacji. Po indywidualnych spotkaniach ze strony mediatora, obie strony muszą przygotować swoje oświadczenia zakotwiczenia. Jeśli zostaliście skierowani do mediacji, ważne jest, abyście:

 • Wypełnili i odesłali mediatorowi formularz informacyjny o mediacji.
 • Pomyśleli o swoich interesach i priorytetach oraz o tym, co chcecie osiągnąć w mediacji.
 • Podeszli do procesu mediacji elastycznie.
 • Stanęli w miejscu drugiej strony i spojrzeli na spór z jej perspektywy, aby lepiej zrozumieć kwestię i sposób, w jaki można ją rozwiązać z zadowoleniem obu stron.
 • Aktywnie słuchali drugiej strony podczas mediacji i brali pod uwagę jej obawy i uczucia.
 • Rozważali z otwartym umysłem wszystkie omawiane opcje, aby uniknąć impasu.
 • Pomyśleli o kreatywnych rozwiązaniach, które rozwiązałyby obawy drugiej strony.
 • Określili potencjalne opcje rozstrzygnięcia sporu.
 • Aktywnie ocenili omawiane opcje w procesie mediacji.
 • Rozważali kwestie do umieszczenia na liście tematów na pierwszej sesji mediacji, zwłaszcza jeśli istnieją pilne sprawy do omówienia.

W mediacjach dotyczących sporów finansowych związanych z rozpadem związku, mediator i strony mogą uznać za pomocne dostarczenie następujących informacji podczas sesji mediacji:

 • Wyjaśnienia finansowe, które zostały już przekazane, wraz z dokumentami wspierającymi.
 • Ustalone harmonogramy aktywów.
 • Wyceny i raporty jednoosobowych ekspertów.
 • Szczegóły dotyczące nieruchomości.
 • Propozycje rozstrzygnięcia i kontroferty.
 • Ustalone podsumowanie kwestii spornych.
 • Informacje o kosztach prawnych poniesionych do chwili obecnej.

W sporach dotyczących dziecka, przydatne może być udostępnienie stosownych informacji i dokumentów podczas sesji mediacji. Mogą to być na przykład:

 • Sprawozdania szkolne i medyczne.
 • Sprawozdania Rady Szkół Niezależnych lub Ofsted.
 • Broszury szkolne, jeśli mediacja dotyczy wyboru szkół z powodu przeprowadzki.
 • Plany trasy lub podróży od domów stron do szkoły.
 • Wystarczająca liczba kopii kalendarzy z zaznaczonymi proponowanymi datami kontaktu w trakcie roku szkolnego i wakacji.
 • Zarządzenia sądowe.

W zależności od charakteru sporu dotyczącego dziecka, strony powinny rozważyć, czy dziecko powinno być zaangażowane w proces mediacji, czy też nie. Obydwie strony muszą się również zgodzić na stopień uczestnictwa dziecka. Jeśli dziecko ma wziąć udział, mediator musi być przeszkolony i kwalifikowany do przeprowadzania mediacji z udziałem dziećmi.