Wypadki drogowe w Wielkiej Brytanii nadal stanowią znaczący problem, wpływając na jednostki oraz społeczności na obszarze całego kraju. Wypadki te prowadzą do różnorodnych urazów, od lekkich po poważne, i często prowadza do konieczności uzyskania odszkodowania za obrażenia ciała. Analiza danych z ostatnich lat dostarcza cennych wskazówek na temat częstotliwości, ciężkości i tendencji wypadków drogowych, a także odpowiednich roszczeń o odszkodowanie.

 

Częstotliwość i nasilenie wypadków drogowych

Statystyki dotyczące zgłoszonych ofiar wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii ujawniają istotne trendy dotyczące częstotliwości i nasilenia wypadków drogowych. W roku kończącym się w czerwcu 2023 roku odnotowano 73,050 zgłoszonych ofiar wypadków samochodowych, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z 75,909 z roku poprzedniego. Motocykliści doświadczyli 16,867 wypadków w 2023 roku, w porównaniu z 17,210 w 2022 r., podczas gdy rowerzyści odnotowali spadek z 16,517 wypadków w 2022 roku do 15,158 w 2023 roku. Jednak liczba wypadków z udziałem pieszych nieznacznie wzrosła z 19,170 w 2022 r. do 19 235 w 2023 r.

 

Zmiany we wskaźnikach wypadków w czasie

Analiza liczby zgłoszonych wypadków drogowych w przeliczeniu na miliard przejechanych mil samochodowych według stopnia ciężkości wykazuje wahania wskaźników wypadków na przestrzeni lat. Liczba ofiar śmiertelnych, mierzona w 2018 r. na poziomie 5,5 na miliard mil samochodowych, spadła do 5,3 w 2019 r. i dalej do 5 w 2023 r. Podobnie wskaźniki KSI (Killed or Seriously Injured – zabitych lub ciężko rannych) spadły z 105 w 2013 r. do 88 w 2023 r., co wskazuje na pozytywne postępy w zakresie działań zwiększających bezpieczeństwo na drodze. Ponadto, liczba ofiar spadła z 600 w 2013 r. do 410 w 2023 r., co odzwierciedla ciągłe wysiłki na rzecz ograniczenia liczby wypadków.

 

Trendy w zakresie wynagrodzeń i reformy prawne

Usługa oficjalnego roszczenia o odszkodowanie (Official Injury Claim – OIC), wprowadzona jako cześć Programu Reformy Whiplash, znacząco wpłynęła na proces dochodzenia odszkodowania powypadkowego. Wprowadzone w dniu 31 maja 2021 r. reformy, podniosły limit drobnych roszczeń, dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń ciała z £1000 do £5000. Ponadto, ustawa o odpowiedzialności cywilnej (Civil Liability Act – CLA) z 2018 r., ustaliła stałe stawki za roszczenia, związane z urazami kręgosłupa szyjnego, i zakazała zawierania ugód bez dowodów medycznych.

 

Korzystanie z usługi OIC w przypadku roszczeń odszkodowawczych

Usługa OIC, opracowana przez Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Motor Insurers’ Bureau – MIB) na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości (Ministry of Justice – MoJ), ułatwia uzyskanie odszkodowania, za różne obrażenia, powstałe w wyniku wypadków drogowych o wartości poniżej £5,000. Obejmuje to obrażenia, takie jak urazy kręgosłupa szyjnego, niewielkie traumy psychologiczne oraz obrażenia fizyczne, odniesione w wypadkach. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do usługi, aby zainicjować roszczenia i skutecznie poruszać się po procesie odszkodowawczym.

 

Analiza danych dotyczących roszczeń i porozumień

Dane z usługi OIC, wykazują istotne trendy w zakresie ilości roszczeń i ugód. Między kwietniem a czerwcem 2023 roku zgłoszono 66,741 roszczeń, zanotowano w tym 26,997 porozumień, w tym samym okresie. Średni czas od roszczenia do ugody nieznacznie wzrósł do 251 dni, co wskazuje na potencjalne komplikacje w ostatnich przypadkach. Miesięcznie rozliczenia wykazały wahania, na które wpływały różne czynniki, takie jak złożoność roszczenia i zewnętrzne warunki gospodarcze.

 

Rozważania na temat wyjątkowych urazów i okoliczności

Regulacje dotyczące urazów “whiplash” (urazów kręgosłupa szyjnego) z 2021 roku, pozwalają na dodatkowe odszkodowanie w wysokości do 20%, w przypadkach związanych z wyjątkowymi obrażeniami lub okolicznościami. Analiza danych dotyczących roszczeń wskazuje, że znaczna liczba roszczeń obejmuje wnioski o takie podwyżki, co odzwierciedla zróżnicowany charakter obrażeń i ich wpływ na życie roszczeniodawców. Podkreśla to znaczenie uwzględnienia indywidualnych okoliczności, przy ocenie roszczeń o odszkodowanie.

 

Decyzje o odpowiedzialności i działanie systemu

Decyzje dotyczące odpowiedzialności odgrywają kluczową rolę w procesie odszkodowawczym, a większość roszczeń wiąże się z uznaniem odpowiedzialności, zarówno częściowo, jak i w pełni, przez winnego ubezpieczyciela. Niemniej jednak, spory dotyczące przyczyn i odmowy odpowiedzialności pozostają wyzwaniem dla niektórych skarżących. Portal Centrum Wsparcia pomaga użytkownikom w nawigowaniu przez proces składania roszczeń, zapewniając dostęp do wsparcia i wskazówek.

 

Wnioski

Analiza statystyk wypadków drogowych oraz trendów w zakresie odszkodowań, dostarcza cennych informacji na temat zmieniającego się krajobrazu bezpieczeństwa drogowego, i roszczeń o odszkodowanie osobiste w Wielkiej Brytanii. Pomimo wysiłków mających na celu poprawę środków bezpieczeństwa drogowego, wypadki drogowe pozostają stałym zmartwieniem, wpływającym na jednostki i społeczności na terenie całego kraju. Niemniej jednak istnieje ewidentna zależność pomiędzy częstotliwością i nasileniem wypadków drogowych a liczbą zgłoszonych roszczeń o odszkodowanie. W ostatnich lat zaobserwowano wahania w częstotliwości i nasileniu wypadków drogowych, co potwierdzają dane dotyczące liczby ofiar wypadków drogowych. Trendy te podkreślają ciągłe wyzwania w zapewnieniu bezpieczeństwa drogowego i zapobieganiu wypadkom.

Zrozumienie związku między wypadkami drogowymi a roszczeniami odszkodowawczymi jest istotne dla decydentów, zwolenników bezpieczeństwa drogowego, oraz osób ubiegających się o zadośćuczynienie za swoje obrażenia.

 

 

Źródła:

Official Injury Claim Org – https://www.officialinjuryclaim.org.uk/media/1374/oic-april-june-2023-data-publication-final.pdf

Gov UK – https://www.gov.uk/government/statistics/reported-road-casualties-in-great-britain-provisional-estimates-year-ending-june-2023/reported-road-casualties-in-great-britain-provisional-estimates-year-ending-june-2023

MIB – Whiplash Reform Programme: https://www.mib.org.uk/news/campaigns/whiplash-reform-programme