Odszkodowania dla ofiar pobicia stanowią możliwość ubiegania się o rekompensatę dla osób doznających urazu fizycznego lub psychicznego w Wielkiej Brytanii. W tego rodzaju sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług CICA, czyli Criminal Injuries Compensation Authority.

CICA to fundusz rządowy, który zapewnia odszkodowania dla niewinnych ofiar przestępstw w Anglii, Szkocji oraz Walii. Został powołany celem pomocy osobom, które odniosły uszczerbek psychiczny lub fizyczny w wyniku przestępstwa. Warto jednak dodać, że zasady dotyczące przyznawania odszkodowań ustalane są przez brytyjski parlament. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku. Ustalana jest ona na podstawie tzw. “cennika”, który wskazuje przedziały kwotowe przypisane odpowiednim uszczerbkom.

 

Jak zacząć?

Żeby zaaplikować o odszkodowanie, nie potrzebujesz prawnika. Należy jednak pamiętać, iż z uwagi na dużą ilość informacji wymaganych przez CICA, wielu poszkodowanych decyduje się powierzyć swoją sprawę kancelarii prawnej, która czuwa nad całym procesem.

Zaaplikować o odszkodowanie można poprzez internet. Tak złożone roszczenie jest przesyłane do CICA, która zakłada naszą sprawę i rozpoczyna swoje postępowanie.

Fundusz zapewnia odszkodowania w sytuacjach, gdy odszkodowania nie da się uzyskać z żadnego innego źródła. Sama CICA powinno nam wskazać, gdzie powinniśmy się zgłosić po odszkodowanie, jeżeli stwierdzi, że można uzyskać kwotę od innego podmiotu. Należy także pamiętać, że jeżeli w tym samym czasie staramy się o odszkodowanie z innego źródła, agencja musi być o tym poinformowana.

Istotne jest, żeby pamiętać, że wciąż możemy starać się o rekompensatę, nawet jeżeli sprawca przestępstwa nie został skazany lub nie udało się ustalić jego tożsamości.

 

Jakie roszczenia są rozpatrywane w ramach CICA?

 

 

W ramach tego typu spraw można zgłosić roszczenie wynikające z:

  • psychologicznego lub umysłowego urazu,
  • seksualnego lub fizycznego wykorzystywania,
  • utraty dochodów – w momencie gdy, z powodu przestępstwa, nie byliśmy w stanie pracować,
  • dodatkowych wydatków – możemy starać się o zwrot wydatków poniesionych w związku z incydentem,
  • jeżeli ofiara napaści zmarła, bliskim może przysługiwać szereg roszczeń związanych z żałobą i pochówkiem ofiary.

Należy pamiętać, że nie wszystkie roszczenia, które zgłaszamy, automatycznie uprawniają nas do odszkodowania. Żeby dostać rekompensatę, musimy jeszcze spełnić warunki stawiane przez CICA.

 

Limit czasowy

 

 

Swoje roszczenie musimy zgłosić najszybciej jak to możliwe. Mamy na to zaledwie dwa lata. Okres ten może zostać przedłużony tylko pod warunkiem wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które sprawiły, iż złożenie roszczenia nie było możliwe wcześniej. Okoliczności te trzeba udowodnić, czyli najczęściej odpowiednio udokumentować. Roszczenie po 2 latach można złożyć także pod warunkiem dostarczenia dowodów, które zgodnie z wymaganiami CICA pozwolą rozpatrzyć roszczenie bez zbędnej zwłoki.

Wyjątki od tej reguły zostały przewidziane dla osób poniżej 18 roku życia. Spóźnione roszczenie od niepełnoletniego zostanie rozważone, ale należy pamiętać, że najlepiej aplikować najwcześniej jak to możliwe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą być reprezentowane przez opiekuna lub rodzica. W trakcie aplikowania osoby te muszą przedstawić dowód, że przysługuje im opieka nad niepełnoletnim.

CICA nie będzie czekać na to, aż sprawca zostanie osądzony przez sąd. Ich postanowienie o przyznaniu  odszkodowania opiera się na “rachunku prawdopodobieństwa”. Decyzja zapada po zebraniu odpowiedniej ilości informacji. Warto jednak zauważyć, że trwający proces nie wpływa na długość postępowania.

 

Zgłoszenie sprawy na policję

 

 

Istotne jest, żeby zgłosić incydent na policję. Jeżeli sprawa nie zostanie zgłoszona, CICA nie będzie chciała wypłacić odszkodowania. Ponadto sprawę nie należy “tylko” zgłosić, należy ją zgłosić, najszybciej jak to było możliwe – najlepiej od razu po zdarzeniu. Jeżeli nie uda nam się tego zrobić, CICA może zapytać, dlaczego nie dopełniliśmy tego obowiązku i dodatkowo  podejmie próbę oceny, czy zachowaliśmy się rozsądnie. Jeżeli agencja uzna, że mogliśmy zgłosić sprawę wcześniej, nasze roszczenie upadnie. Pod kątem postępowania prowadzonego przed CICA najlepiej zgłosić sprawę na policję osobiście, niezależnie od tego, czy sprawa została już gdzieś, w naszym mniemaniu, zgłoszona.

 

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania

 

 

Tylko osoby, które mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii lub mieszkały w dniu zdarzenia, obywatele brytyjscy lub bliska rodzina brytyjskiego obywatela, mogą zgłosić sprawę do CICA. Możemy także zgłosić sprawę gdy jesteśmy obywatelami państw należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także jeżeli prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii należy nam się z powodu bycia rodziną obywatela kraju Unii lub EOG.

 

Twoje postępowanie

 

 

Przed przyznaniem odszkodowania CICA będzie brała pod uwagę nasze zachowanie przed, w trakcie i po incydencie. W szczególności brane będzie pod uwagę, czy nasze zachowanie przyczyniło się do powstania sytuacji, w której zostaliśmy poszkodowani. Innymi słowy, rozważone zostanie, czy zachowywaliśmy się agresywnie, czy to my zaczęliśmy bójkę, napaść lub czy mamy jakąś wcześniejszą historię, związaną z przemocą, wiążącą nas z napastnikiem.

CICA przyjrzy się dokładnie temu, co się wydarzyło w czasie samego zajścia – np. czy braliśmy udział w bójce z własnej woli, a także po zajściu – np. czy szukaliśmy zemsty na napastniku. Bez znaczenia jest także, kto odniósł gorsze obrażenia. Jeżeli byliśmy inicjatorami bójki i skończyliśmy z gorszymi obrażeniami niż osoba, którą zaatakowaliśmy, najczęściej nie dostaniemy żadnego odszkodowania.

CICA może odmówić płatności także w sytuacji, gdy mamy jakąś przeszłość przestępczą, nawet gdy zostaliśmy poszkodowani w wyniku incydentu nie z naszej winy. Redukcja jest oparta na systemie punktów karnych, im nowsze i poważniejsze skazanie, tym więcej punktów dostaniemy.

Jeżeli ciągnie się z nami dłuższa historia skazań lub problemów CICA ma możliwość ograniczenia, lub nawet odmówienia odszkodowania.

 

Co się dzieje, jeżeli mamy bardziej rozległe obrażenia?

Jeżeli obrażenia dotyczą dwóch lub więcej części ciała, odszkodowanie oblicza się następujące:

  • 100% odszkodowania za najpoważniejsze obrażenie,
  • 30% za drugie najpoważniejsze lub równe z pierwszym obrażenie,
  • 15% za dodatkowe obrażenia

Zgodnie z powyższym, kwota nie będzie obejmować więcej niż 3 uszczerbków. Dodatkowe środki są przewidziane w przypadku gdy w wyniku napaści zachodzimy w ciąże, poronimy lub zostaniemy zarażeniu chorobą przenoszoną drogą płciową.

 

Przyjęcie odszkodowania

Gdy już CICA podejmie decyzję, informują nas lub naszych pełnomocników na piśmie. Gdy CICA wyśle nam decyzję o odszkodowaniu, musimy wypełnić dokument dotyczący zgody w ciągu 56 dni. Jeżeli nie uda się nam przesłać dokumentu, CICA wycofa swoją ofertę i nie przyzna odszkodowania.

Celem CICA (Criminal Injuries Compensation Auhtority) jest zapewnienie efektywnej i sprawiedliwej pomocy dla niewinnych ofiar przestępstw związanych z przemocą. W porównaniu z odszkodowaniem z sądu cywilnego, odszkodowanie powypadkowe od CICA jest dość niskie, ponieważ jest obliczane na podstawie ścisłych kryteriów. Ponadto, czasami, zanim dostaniemy odszkodowanie, musimy odczekać swoje w czasie gdy nasza sprawa będzie przeciągana przez wszystkie biurokratyczne procesy. Jeżeli nie wiemy, na czym polega proces, powinniśmy przed zaaplikowaniem, skontaktować się z polską kancelarią prawną.