Prawo pracy reguluje relacje między pracodawcami a pracownikami. Jasno opisuje, czego obie strony mogą oczekiwać od siebie nawzajem i jakie są prawa pracowników.

Prawo pracy

Matthew Moss 03/25/2020 - 10:22

ACAS, sąd pracy lub prawnik. Jak zawrzeć ugodę z pracodawcą?

Ugody to prawnie wiążące umowy, które mogą zostać wykorzystane, aby zapobiec pewnym roszczeniom powstającym podczas (lub po zakończeniu) stosunku pracy.
Matthew Moss 10/14/2020 - 08:04

Wymuszone zwolnienie i tzw. doktryna last straw

Prawo dotyczące wymuszonego zwolnienia jest opisane w sekcji 95 (1) (c), The Employment Rights Act 1996 i mówi, że
Matthew Moss 03/26/2020 - 11:08

Czym jest dyskryminacja w pracy?

Dyskryminacja w pracy może przybierać różne formy, niektóre z nich mogą być bardzo złożone i wymagają natychmiastowej porady prawnej. Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej opiera się na tak zwanym komperatorze. Jest nim rzeczywisty lub hipotetyczny pracownik, lub aplikant, który obejmuje to samo stanowisko, ale jest innej płci, rasy, narodowości.

Dyskryminacja pośrednia odnosi się do sytuacji, gdy pracodawca nakłada obowiązki, z którymi konkretna grupa pracowników (ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, religię lub przekonania) ma trudności.
Grzegorz Szalas 11/24/2020 - 12:06

Czy odwołanie jest konieczne w przypadku redukcji etatów?

Istnieją wytyczne ACAS odnośnie redukcji etatów, które mówią, że zaoferowanie odwołania jest dobrą praktyką, ale — w przeciwieństwie do kodeksu praktyk ACAS, nie mają one żadnego prawnego znaczenia.
Matthew Moss 08/19/2020 - 14:18

Pojęcie urlopu elastycznego

Pracownicy mogą zostać wysłani na urlop tymczasowy od 1 lipca (lub później) i zostać przywróceni do pracy doraźnie lub w niepełnym wymiarze godzin
Matthew Moss 08/06/2020 - 08:10

Redukcja etatów z perspektywy pracodawcy

W tych niepewnych czasach wiele firm zastanawia się, jak zachować płynność finansową. Jednym z najczęstszych sposobów jest obniżenie kosztów poprzez redukcję etatów.

Matthew Moss 11/26/2019 - 08:52

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Kwestia związana z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy jest jedną z najpowszechniejszych skarg składanych przez pracowników. Warto pamiętać, że brytyjskie prawo chroni interesy osoby zatrudnionej
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:37

Prawo kobiet do równej płacy - prawo pracy

W 100 rocznice uzyskania przez kobiety praw do głosowania dążenie do wyrównania praw obu płci jest silniejsze niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę kampanie takie jak “Me too” czy “Time’s up” wciąż ciężko jest uznać, że walka o równe prawa w miejscu pracy się zakończyła. Nierówności stają się szczególnie widoczne kiedy patrzymy na płace. Ostatnie skandale w BBC i Tesco zdają się potwierdzać ten problem. Nierówności płacowe to jeden z pierwszoplanowych problemów i jakby na to nie patrzeć, pora się za niego wziąć.
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:17

Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy obejmujące sytuacje od bycia nękania przez innych pracowników, po niesprawiedliwe względem innych traktowanie przez pracodawce.