Prawo pracy reguluje relacje między pracodawcami a pracownikami. Jasno opisuje, czego obie strony mogą oczekiwać od siebie nawzajem i jakie są prawa pracowników.

Prawo pracy

Grzegorz Szalas 11/24/2020 - 12:06

Czy odwołanie jest konieczne w przypadku redukcji etatów?

Czy po przeprowadzeniu procedury redukcji etatów musisz zaoferować proces odwoławczy?

Matthew Moss 10/14/2020 - 08:04

Wymuszone zwolnienie i tzw. doktryna last straw

Dzisiaj przyjrzymy się przypadkowi Williamsa oraz Kościoła Alderman Davies, a także związanymi z nim definicjami dotyczącymi wymuszonego zwolnienia (constructive dismissal) oraz tzw. doktryny last straw.

Matthew Moss 08/19/2020 - 14:18

Pojęcie urlopu elastycznego

Employers are now able to bring staff who have been furloughed back to work on a part-time basis, staff can be brought back to work for any amount of time, and on any work pattern, this includes shift work.
Matthew Moss 08/06/2020 - 08:10

Redukcja etatów z perspektywy pracodawcy

W tych niepewnych czasach wiele firm zastanawia się, jak zachować płynność finansową. Jednym z najczęstszych sposobów jest obniżenie kosztów poprzez redukcję etatów.

Matthew Moss 03/26/2020 - 11:08

Czym jest dyskryminacja w pracy?

Dyskryminacja w pracy może przybierać różne formy, niektóre z nich mogą być bardzo złożone i wymagają natychmiastowej porady prawnej. Pojęcie dyskryminacji bezpośredniej opiera się na tak zwanym komperatorze. Jest nim rzeczywisty lub hipotetyczny pracownik, lub aplikant, który obejmuje to samo stanowisko, ale jest innej płci, rasy, narodowości.

Dyskryminacja pośrednia odnosi się do sytuacji, gdy pracodawca nakłada obowiązki, z którymi konkretna grupa pracowników (ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, religię lub przekonania) ma trudności.
Matthew Moss 03/25/2020 - 10:22

ACAS, sąd pracy lub prawnik. Jak zawrzeć ugodę z pracodawcą?

Ugody to prawnie wiążące umowy, które mogą zostać wykorzystane, aby zapobiec pewnym roszczeniom powstającym podczas (lub po zakończeniu) stosunku pracy.
Matthew Moss 11/26/2019 - 08:52

Nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Kwestia związana z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy jest jedną z najpowszechniejszych skarg składanych przez pracowników. Warto pamiętać, że brytyjskie prawo chroni interesy osoby zatrudnionej i dlatego istnieje możliwość zgłoszenia każdego przypadku, gdy naruszone zostały prawa pracownika.

Tego typu zabezpieczenie gwarantuje ustawa o prawach pracowniczych z 1996 roku. Zgodnie z jej zapisami, można wyróżnić kilka okoliczności sprawiających, że zwolnienie z pracy staje się z automatu bezzasadne. Zasadniczo zgodnie z brytyjskim prawem, każdy pracodawca, który wręczył pracownikowi wypowiedzenie, musi mieć pewność, że taka decyzja ma umocowanie w prawie i jest podjęta całkowicie sprawiedliwie.
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:37

Prawo kobiet do równej płacy - prawo pracy

W 100 rocznice uzyskania przez kobiety praw do głosowania dążenie do wyrównania praw obu płci jest silniejsze niż kiedykolwiek. Biorąc pod uwagę kampanie takie jak “Me too” czy “Time’s up” wciąż ciężko jest uznać, że walka o równe prawa w miejscu pracy się zakończyła. Nierówności stają się szczególnie widoczne kiedy patrzymy na płace. Ostatnie skandale w BBC i Tesco zdają się potwierdzać ten problem. Nierówności płacowe to jeden z pierwszoplanowych problemów i jakby na to nie patrzeć, pora się za niego wziąć.
Sarah Gledhill 03/14/2018 - 12:17

Przejawy dyskryminacji w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy obejmujące sytuacje od bycia nękania przez innych pracowników, po niesprawiedliwe względem innych traktowanie przez pracodawce.